Dôležité oznamy

Zápisnica z rodičovského združenia z dňa 18. 4.

Vyhodnotenie prospechu a správania za tretí štvrťrok šk. roka 2017 - 2018

Sj. opakovať písanie i - y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach

M: sčitovanie a odčitovanie do 100 s prechodom

Č: plynulosť čítania, nemusí byť rýchle, ale plynulé

Aj: slovná zásoba, čítanie jednoduchých viet, odpovede na jednoduché otázky, čítanie s porozumením.

Rôzne:

  • koncoročný výlet do jaskyne Bystrá (autobus pre 20 osôb, p. Balcar PM-tans) cca 21. 6. 2018 - štvrtok
  • prosím podpisovať žiacku knižku pravidelne aspoň raz za týždeň, nosiť ŽK do školy!!!
  • Kyslíková cesta v piatok 20. 4. - celodenný výlet Deň Zeme
  • vypísanie dotazníka ohľadom jazykových tried do piatku 20. 4.


 

Zápisnica z rod. združenia z 15. 11. 2017

  • biele oblečenie na vystúpenie na Vianočnej akadémii, posledný decembrový týždeň pred Vianocami
  • 7 pravidiel rysovania: čisté ruky, čisté pomôcky, ostrá ceruzka, gumovať čo najmenej, správna poloha pravítka, rysovanie zľava doprava a jedným ťahom...
  • 6. 12. Vianočné tvorivé dielne - streda
  • 9. 12. Vianočný jarmok - sobota
  • kúpiť si jedno farebné pero, okrem červeného!!!